Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení místních komunikací obce Česká Čermná

Celé znění najdete zde:

Plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby místních komunikací obce Česká Čermná

Textovou část údržby najdete zde:

Výkresová část č.1 a č.2

Zařazení pozemních komunikací

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace


Obecní úřad Česká Čermná, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích) , na základě předloženého Pasportu místních komunikací správního území obce Česká Čermná, zpracovaného firmou SOMARO CZ, s.r.o., Planá 85, 370 01 České Budějovice ( dále jen pasport místních komunikací), schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 25.10.2012 usnesením č. 57/2012 zastupitelstva obce Česká Čermná v souladu s ustanovením § 3, odst. 1 a § 6 zákona o místních komunikacích a § 2, 3 a 5 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění ( dále jen vyhláška), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb.v platném znění (dále jen správní řád) zařazuje pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly:
1c – 17 c kategorie místních komunikací III. třídy ( § 6,odst.3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích
1d – 10 d kategorie místních komunikací III. třídy ( § 6,odst.3 písm.c) zákona o pozemních komunikacích

Celé znění najdete zde:

Výkresová část č.1 a č.2